Athena_webbanner1.jpg

Angels in Action

NRC artikel

Aan de Universiteit Utrecht (UU) wordt een nieuwe stap gezet in de richting van gelijkwaardigheid binnen de academische wereld.  Naar aanleiding van een oproep van Athena’s Angels heeft de universiteit een betekenisvol besluit genomen over de promotieplechtigheid. Voortaan mag elk lid van een promotiecommissie een toga dragen tijdens de ceremonie, los van hun formele positie. Alle leden van een promotiecommissie zijn tijdens de plechtigheid gelijk in functie. “Met dit besluit benadrukken we die gelijkwaardigheid”, aldus rector magnificus Henk Kummeling.

Deze aanpassing is in lijn met de lopende universitaire initiatieven van de cultuurverandering 'Erkennen & Waarderen' van de Universiteit Utrecht. Hierin staat centraal het streven dat aan de UU ieders bijdrage aan de organisatie en aan de gezamenlijke doelen wordt erkend en gewaardeerd. Alle medewerkers werken samen aan de missie en doelstellingen van de Universiteit Utrecht, ongeacht functie, afdeling of discipline.

Lees het nieuwsartikel op de website van Universiteit Utrecht

NRC artikel

 Op 13 juni 2023 vond in het Hodson Huis in Haarlem een Diner Pensant plaats over sociale veiligheid in de Nederlandse wetenschap, georganiseerd door Athena's Angels in samenwerking met de KHMW.

Genodigden waren onder andere Minister Dijkgraaf en afgevaardigden van het Ministerie van OC&W, voorzitters van koepelorganisaties, universitaire bestuurders en jonge academici. Ze kwamen samen in om concrete stappen te bespreken voor het bevorderen van sociale veiligheid.

Na het welkomstwoord van de voorzitter van de KHMW, Prof. Louise Gunning-Schepers, begon het inhoudelijke programma met een krachtig betoog van Naomi Ellemers, een van de Athena's Angels, waarin belangrijke punten uit het KNAW adviesrapport over sociale veiligheid in de Nederlandse wetenschap werden besproken. Hierbij werd het belang van actie ondernemen en elkaar ondersteunen benadrukt.

Tijdens de gesprekken aan de tafels werd er gediscussieerd over sociale veiligheid van wetenschappers buiten en binnen de universiteit, en hoe factoren zoals de academische structuur en cultuur hierop van invloed zijn. Er werden suggesties gedaan om sociaal gedrag te integreren in talentontwikkeling en beoordeling.

De avond kenmerkte zich door een mix van luchtige vergelijkingen en serieuze gesprekken. Er heerste een open sfeer waarin vertegenwoordigers van verschillende academische lagen persoonlijke en eerlijke gesprekken voerden. De avond werd afgesloten met het formuleren van actiepunten om de academische werkcultuur veiliger, diverser en inclusiever te maken. De aanwezige bestuurders op sleutelposities committeerden zich aan dit doel, terwijl leden van lokale Young Academies ook hun stem lieten horen om mee te denken over de universiteit van de toekomst.

Deze avond bracht kwetsbaarheid en verantwoordelijkheid samen en toonde de Nederlandse wetenschap op haar best.

Foto: Stephanie Driessen

NRC artikel

 Athena's Angels betogen in een NRC artikel dat de wetenschap vergelijken met topsport funest is. De aanleiding van het artikel was de metafoor “Wetenschap is soms als topsport” dat door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek als uitgangspunt werd genomen in het nieuwe themanummer van het blad Onderzoek.

Wij argumenteren dat een competitief werkklimaat dat gevoed wordt door de topsportmetafoor nadelige effecten heeft voor zowel individuele onderzoekers als de wetenschap als geheel. Wetenschappelijke vooruitgang is juist gebaat bij open kennisdeling, integriteit, diversiteit en sociale veiligheid.

Lees het volledige artikel in het NRC hier. Reacties op het debat over het vergelijken van wetenschap met toppsport kunt u hier lezen. 

 

Weerstand tegen diversiteitsmaatregelen komt vaak voort uit de wens om mensen alleen te beoordelen op kwaliteit, niet op diversiteit. Dit gaat voorbij aan de resultaten van tientallen onderzoeken die laten zien dat mensen hetzelfde CV, dezelfde prestatie, of hetzelfde product anders beoordelen, afhankelijk van wiens naam erop staat. Bijgaand een viertal cartoons, ontworpen door onze vaste tekenaar, Steen Bentall. We moedigen iedereen aan deze te gebruiken of te verspreiden om de boodschap over te brengen dat het heel moeilijk is om alleen naar kwaliteit te kijken.

 

qualityonly pic 01qualityonly pic 02qualityonly pic 03qualityonly pic 04

Op 17 november 2020 publiceerde Nature Communications een onderzoek (AlShebli, Makovi, & Rahwan, 2020) met een analyse van tientallen jaren aan wetenschappelijke publicaties. Uit de publicatiegegevens werden 3 miljoen paren van wetenschappelijke senior-junior co-auteurs geïdentificeerd, die werkzaam zijn in tien verschillende disciplines (Biologie, Scheikunde, Computerwetenschappen, Economie, Ingenieurswetenschappen, Geologie, Materiaalwetenschappen, Geneeskunde, Natuurkunde en Psychologie). Op basis van deze analyses concludeerden de auteurs: "vrouwelijke protegés die in de academische wereld blijven, hebben meer baat bij begeleiding door mannen dan door gelijkwaardige vrouwen". Verder merken ze op: "onze bevindingen suggereren ook dat mentoren meer voordeel hebben van het werken met mannelijke protegés dan werken met vergelijkbare vrouwelijke protegés, vooral als de mentor vrouwelijk is". Op basis van deze bevindingen adviseren de auteurs dat diversiteitsmaatregelen zich niet zouden moeten richten op het bevorderen van mentorschap door vrouwen, omdat dit de wetenschappelijke loopbaan van vrouwen zou belemmeren.

you are a bad mentor by nature

 

Binnen enkele uren na de publicatie ontploften de reacties op het internet (Wessel, 2020). De reacties gaven vooral zorgen weer over de conclusies die werden getrokken, en betwijfelden of de empirische gegevens wel voldoende grond gaven voor deze conclusies. Sommige reacties verzochten het tijdschrift om de publicatie in te trekken (Twitter attempts, 2020). Twee dagen na de publicatie van het artikel kondigde de redactie van het tijdschrift aan dat het een onderzoek had gestart om hierover een beslissing te nemen (Nature Communications looking into paper, 2020).

In de reacties tot nu toe staan twee punten van zorg centraal. 1) de analyses van de publicatiegegevens bieden geen grond om conclusies te trekken over de toegevoegde waarde van verschillende soorten mentoren 2) de reviewers hebben deze zorg expliciet genoemd als belangrijk punt van kritiek op het manuscript, maar blijkbaar heeft dit niet geleid tot een herziening van deze conclusies.

 

Deze gebeurtenissen laten duidelijk zien dat het gebruiken van 'big data' of het uitvoeren van geavanceerde statistische analyses er niet per definitie toe leidt dat er sterkere conclusies uit onderzoek kunnen worden getrokken. Zoals ook hier het geval lijkt te zijn, is het goed mogelijk dat de beschikbare gegevens geen volledig beeld geven van de variabelen die van belang zijn. In dit geval gingen verschillende commentaren over het punt dat publicatie-imtpact een heel specifieke indicator is van loopbaansucces. Evenzo vormt het schrijven van gezamenlijke publicaties slechts een klein deel van alle relevante mentoractiviteiten. De reviewers van het oorspronkelijke manuscript en de online reacties verwijzen naar tal van eerdere onderzoeken die laten zien dat voor succesvol academisch mentorschap een scala van activiteiten relevant is. In plaats van af te gaan op de bevindingen uit deze ene publicatie analyse, zou het beter zijn om aanbevelingen mbt diversiteitsbeleid te baseren op een bredere beschouwing van bevindingen uit verschillende disciplines.

one mentorship please

Naar aanleiding van deze gebeurtenissen wijzen de Angels op een breed scala aan relevante studies - waarvan verschillende ook beschikbaar zijn via onze website. Deze verduidelijken verschillende mechanismen die van belang zijn voor de aanpak van dit complexe vraagstuk. Daaronder zijn ook studies die aantonen dat senior vrouwelijke academici extra kritisch kunnen zijn ten opzichte van jonge vrouwelijke collega’s (Faniko, Ellemers, & Derks, 2020). Echter, deze onderzoeken benadrukken ook dat deze patronen het gevolg zijn van de hardnekkige vooroordelen ten aanzien van vrouwen in de academische wereld.

Onderzoekers en beleidsmakers doen er goed aan meerdere aspecten van het mentorschap in overweging te nemen. De mogelijkheden en de motivatie van jonge onderzoekers om hun carrière in de wetenschap voort te zetten hangen immers ook samen met de manier waarop ze worden behandeld en of ze worden aangemoedigd en ondersteund in hun wetenschappelijke ambities. Het gebruiken van publicatiegegevens als primaire indicator van academisch succes doet geen recht aan de aanzienlijke inspanningen die veel succesvolle academici zich getroosten om de volgende generatie onderzoekers op te leiden en te begeleiden.

Verder is het van belang rekening te houden met onderzoeksresultaten waaruit keer op keer blijkt dat er belangrijke verschillen zijn in de publicatie-ervaringen van mannelijke en vrouwelijke onderzoekers. Zo blijken vrouwelijke onderzoekers ook bij gelijke prestaties minder kans te hebben om hun inbreng als (co-)auteur erkend te krijgen, om hun werk gepubliceerd te krijgen, om hun publicaties door anderen opgemerkt te krijgen, of om carrièremogelijkheden en onderscheidingen te krijgen als gevolg van hun gepubliceerde werk. Het uitbannen van deze verschillen in de manier waarop mannelijke en vrouwelijke onderzoekers worden behandeld en hoe hun bijdragen worden gewaardeerd, zou de kern van elk diversiteitsbeleid moeten zijn. 

Oproep NWO

Naar aanleiding van aanpassingen in de NWO procedures ten aanzien van de Vernieuwingsimpuls hebben wij als Athena’s Angels diverse signalen ontvangen van vrouwelijke aanvragers. Wij maken ons zorgen dat de nu gemaakte aanpassingen voor hen nadelig uitwerken, en dat er bij NWO onvoldoende flexibiliteit lijkt te zijn om hen tegemoet te komen.

In een open brief aan NWO hebben wij onze zorgen in meer detail uiteengezet en een aantal suggesties gedaan voor mogelijke oplossingen. We hopen dat NWO deze overwegingen in de verdere besluitvorming wilt meenemen, en zijn graag bereid mee te denken over praktische oplossingen mocht dat wenselijk zijn.

Lees hier onze volledige oproep.

vaderdagkado

Topmannen in de wetenschap Robbert Dijkgraaf, Ben Feringa, Alexander Rinnooy Kan, Wim van Saarloos en Carel Stolker spelen de hoofdrol in de film ‘Door de ogen van mijn dochter’. De vijf mannen zijn allen vaders van een of meer dochters. Hoe ziet hun wetenschappelijk bedrijf eruit als ze er naar kijken ‘door de ogen van hun dochters’?

De positie van vrouwen in de wetenschap is nog steeds reden tot zorg. De vele vaders die aan universiteiten werken kunnen daar iets aan doen, voor hun dochters of vrouwelijke promovendi en postdocs. Uit onderzoek blijkt dat vaders grote invloed hebben op de beroepskeuze en carrières van hun dochters. En waar over mannen vaak negatieve stereotypen bestaan, zijn de beelden over vaders overwegend positief.

De film, gemaakt door Erik Heuvelink, is een initiatief van Athena’s Angels:

 

aankondiging

Topmannen in de wetenschap Robbert Dijkgraaf, Ben Feringa, Alexander Rinnooy Kan, Wim van Saarloos en Carel Stolker spelen de hoofdrol in de film ‘Door de ogen van mijn dochter’. De vijf mannen zijn allen vaders van een of meer dochters. Hoe ziet hun wetenschappelijk bedrijf eruit als ze er naar kijken ‘door de ogen van hun dochters’?

De positie van vrouwen in de wetenschap is nog steeds reden tot zorg. De vele vaders die aan universiteiten werken kunnen daar iets aan doen, voor hun dochters of vrouwelijke promovendi en postdocs. Uit onderzoek blijkt dat vaders grote invloed hebben op de beroepskeuze en carrières van hun dochters. En waar over mannen vaak negatieve stereotypen bestaan, zijn de beelden over vaders overwegend positief.

De film, gemaakt door Erik Heuvelink, is een initiatief van Athena’s Angels. Hij zal op vaderdag (17 juni) online gaan op www.athenasangels.nl. Bekijk hieronder vast een trailer van de film:

nrc oncodeAthena's Angels reageren vandaag in NRC op de stof die heeft doen opwaaien rondom de opening van het Nederlandse kankerinstituut Oncode. Hierbij werd ook de vraag opgeroepen of het terecht is dat er geen vrouwelijke onderzoekers deel uitmaken van dit samenwerkingsverband. Initiatiefnemer Hans Clevers vertelde aan een Nieuwsuur-verslaggever: „De gender balance is bij ons een probleem.” Maar, vervolgde hij: „Het ligt aan de vrouwen. Nederlandse vrouwen willen niet beulen.”

 

 

Sollicitatiecommissie RM UUDe Universiteit Utrecht is op zoek naar een nieuwe rector magnificus. De sollicitatiecommissie die hiertoe door de Raad van Toezicht is aangesteld, bestaat uit alleen maar mannen en één vrouw (studentlid). 

Gelukkig wordt er massaal op gereageerd door zowel vrouwelijke als mannelijke wetenschappers.

Screen Shot 2017 02 06 at 10.47.54Mooi dat NRC aandacht besteedt aan de uitreiking van de Ammodo KNAW Awards.

Maar Roshan Cools is een vrouw.

AA senaatskamer met vrouwelijke hooglerarenOp 8 maart presenteren de Angels een uniek project in de Senaatskamer van het Academiegebouw van de Universiteit Leiden: waar normaal gesproken 117 portretten van mannen en 1 portret van een vrouw hangen, hangen er nu 99 portretten van vrouwelijke hoogleraren.

Met deze actie vragen de Angels aandacht voor een wenselijke, meer inclusieve beeldvorming van wetenschap en wetenschappers waarin ruimte is voor mannen én vrouwen.

 

Foto: Marc de Haan 

Congres vrije wilOp 11 maart vindt er een congres plaats over de vraag 'Bestaat de vrije wil?'. Het congresprogramma is bekend: alleen mannen zullen hun visie tijdens een interdisciplinaire discussie presenteren. 

Waar zijn de vrouwelijke experts?

JongeAkademieDe Jonge Akademie maakt de tien nieuwe leden bekend.

Maar waar zijn de vrouwelijke leden?

Spinoza NU.nlThe news of June 12, 2014. Four winners of the Spinoza Awards are announced: two men and two women.

Goed gekozen, NWO!

Maar wat zien we nu?

nwo strategieMet een interactieve beeld- en geluidsshow, waarvoor kosten noch moeite gespaard waren, lanceerde onderzoeksfinancier NWO op 13 april jl. in het Gemeentemuseum in Den Haag haar strategie voor de komende jaren (klik hier voor een impressie). Aan het einde van de bijeenkomst kregen alle genodigden een ingenieus vormgegeven drukwerk uitgereikt, waarin met combinaties van woorden en beelden de wetenschap verbeeld werd.

wetenschapsvisieIn de ‘wetenschapsvisie 2025 – keuzes voor de toekomst’  staat op de eerste pagina na de inhoudsopgave een collage van een serie portretfoto’s uit de oude doos – allemaal mannen. Het zijn de Nederlandse Nobelprijswinnaars. Op de pagina ernaast staat in grote letters: we mogen in Nederland trots zijn op onze wetenschap en onze wetenschappers.

 

Angels in Action

augustus 04, 2021

Athena’s Angels in NRC: Rivaliteit doet de wetenschap geen goed

Athena's Angels betogen in een NRC artikel dat de wetenschap vergelijken met topsport funest is. De aanleiding van het artikel was de metafoor “Wetenschap is soms als topsport” dat door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek als…
NRC artikel
april 29, 2020

Vrouwelijke aanvragers in de knel door aangepaste NWO procedures

Naar aanleiding van aanpassingen in de NWO procedures ten aanzien van de Vernieuwingsimpuls hebben wij als Athena’s Angels diverse signalen ontvangen van vrouwelijke aanvragers. Wij maken ons zorgen dat de nu gemaakte aanpassingen voor hen nadelig…
Oproep NWO
juni 05, 2018

Aankondiging Vaderdagkado aan alle universiteiten

Topmannen in de wetenschap Robbert Dijkgraaf, Ben Feringa, Alexander Rinnooy Kan, Wim van Saarloos en Carel Stolker spelen de hoofdrol in de film ‘Door de ogen van mijn dochter’. De vijf mannen zijn allen vaders van een of meer dochters. Hoe ziet…
aankondiging
februari 20, 2018

Willen vrouwelijke kankeronderzoekers niet 'beulen'?

Athena's Angels reageren vandaag in NRC op de stof die heeft doen opwaaien rondom de opening van het Nederlandse kankerinstituut Oncode. Hierbij werd ook de vraag opgeroepen of het terecht is dat er geen vrouwelijke onderzoekers deel uitmaken van…
nrc oncode
maart 08, 2016

Ruimte voor Vrouwen!

Op 8 maart presenteren de Angels een uniek project in de Senaatskamer van het Academiegebouw van de Universiteit Leiden: waar normaal gesproken 117 portretten van mannen en 1 portret van een vrouw hangen, hangen er nu 99 portretten van vrouwelijke…
AA senaatskamer met vrouwelijke hoogleraren
februari 02, 2016

De Jonge Akademie

De Jonge Akademie maakt de tien nieuwe leden bekend. Maar waar zijn de vrouwelijke leden?
JongeAkademie
februari 02, 2016

Hebben alleen mannen een vrije wil?

Op 11 maart vindt er een congres plaats over de vraag 'Bestaat de vrije wil?'. Het congresprogramma is bekend: alleen mannen zullen hun visie tijdens een interdisciplinaire discussie presenteren. Waar zijn de vrouwelijke experts?
Congres vrije wil
juni 15, 2015

Spinozaprijs NU.nl

The news of June 12, 2014. Four winners of the Spinoza Awards are announced: two men and two women. Goed gekozen, NWO! Maar wat zien we nu?
Spinoza NU.nl
mei 18, 2015

NWO-onderzoeksstrategie

Met een interactieve beeld- en geluidsshow, waarvoor kosten noch moeite gespaard waren, lanceerde onderzoeksfinancier NWO op 13 april jl. in het Gemeentemuseum in Den Haag haar strategie voor de komende jaren (klik hier voor een impressie). Aan het…
nwo strategie
mei 18, 2015

OCW-wetenschapsvisie

In de ‘wetenschapsvisie 2025 – keuzes voor de toekomst’ staat op de eerste pagina na de inhoudsopgave een collage van een serie portretfoto’s uit de oude doos – allemaal mannen. Het zijn de Nederlandse Nobelprijswinnaars. Op de pagina ernaast staat…
wetenschapsvisie