Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

Newsletter Athena's Angels March 2021

Newsletter Athena's Angels March 2021

 Having trouble seeing the email? Click here to view it online

banner-mail.jpg

 

News from Athena's Angels | Lees deze nieuwsbrief in het Nederlands

‍Introduction

The 8th of March is International Women's Day, a good reason for Athena's Angels to issue a special newsletter about an important theme: online harassment of female scientists. For this special issue we are putting the Brazilian scientist Debora Diniz in the spotlight, who had to flee her own country because of her research on (among other things) female reproductive rights. We also call on readers to take note of the archaic phenomenon of the academic ‘dude wall'. Where is success in science still portrayed as a historical male phenomenon? We conclude with reading tips.


Support for online harassment

Scientists who share their knowledge with the outside world on social media are often insulted or even threatened. Especially female scientists and scientists of color are regularly the victims of sexist and racist reactions. For some female scientists it is the very reason to withdraw from public debate. Athena's Angels call attention to this problem and provide tips on how to deal with it.

 

 • ‍Online harassment an attack on the social security of scientists: In her public lecture Ineke Sluiter addresses online aggression towards scientists. Women are targeted by this in a special way. What can we do to support them? Read the text of the speech here.
 • TrollBusters: Practical tips against online abuse - aimed at journalists but also applicable to scientists - can be found on this website.
 • 'First Aid for Online Hate': A roadmap for 'first aid for online hate' has also been created, see here.
 • Responding to online hate: Finally, a chapter by Kemekenidou (2020) on how best to respond to hate speech in a volume on violence and trolling on social media, see here.


Debora Diniz:
Women's rights and misogyny in Brazil

 • ‍Debora Diniz is a Brazilian social scientist whose research focuses on making connections between bioethics, feminism, human rights and health. Over the years, she has received many awards. Not only for her scientific work, such as for the publication of her National Abortion Survey, but also for her documentaries. In 2020, she was honored with the Dan David Prize.
  
 • A full overview of her professional career and awards can be found here (original in Portuguese, English via Google translate).
 • An overview of her scientific publications can be found at this link.

 • Because of her research on female reproductive rights, she received all kinds of threats. As a result, she was forced to flee her country. A terrible, but important story. Read an interview with her here
 • Call: The Angels are calling on anyone who cares about the fate of this female scientist and the important issues she raises to share #dinizrules on social media around March 8, always including a link to her interview and/or her scientific work.

 • ‍Athena's Angels recently received this photo from several female researchers in connection to their " fight " against the academic ‘dude wall’ in their institute. More and more universities are realizing that it is important for students and young researchers to have female role models visible as well. Athena's Angels therefore hope that the academic ‘dude wall’ is a dying phenomenon.

 

‍To draw more attention to the importance of this kind of imaging, we are calling on everyone to send in photos of ‘dude walls’ - or, on the contrary, beautiful examples of a greater diversity of role models. You can also share our call with colleagues elsewhere, using the following text and image:

 

'Are they still there? The walls that will baffle archaeologists a thousand years from now? Help us identify these fascinating fossils so we can hang a sign next to them: 'this was a museum piece in 2020 too'.’


‍Reading tips

 • Celebrating girls and women in science. In celebration of the International Day of Women and Girls in Science 2021 (February 11), the editors of Cell Press have provided free access to a collection of exceptional science projects led by women. All articles are available throughout the month of February and can be found here
 • "Thinking is Delightful": Read Margriet van Der Heijden's biography of Tatiana Afanassheva and Paul Ehrenfest, or start with the review here.
 • Mother Penalty :Read this article in Science about the Mother Penalty during the Covid epidemic.

About this newsletter

You receive this email because you are subscribed tot the Athena's Angels newsletter. If you prefer not to receive newsletters from Athena's Angels, you can unsubscribe here.

 

 

banner-mail.jpg

 

Nieuws van Athena's Angels | Read this newsletters in English

 

‍‍Introductie

‍Op 8 maart is het internationale vrouwendag, voor Athena’s Angels een mooie aanleiding voor een speciale nieuwsbrief over een belangrijk thema: online intimidatie van vrouwelijke wetenschappers. We zetten daarbij de Braziliaanse wetenschapster Debora Diniz in de spotlight, die wegens haar onderzoek naar (o.a.) vrouwelijke reproductieve rechten moest vluchten uit haar eigen land. Ook roepen we lezers op om het archaïsche fenomeen van de wetenschappelijke ‘mannenmuur’ in kaart te brengen. Waar wordt succes in de wetenschap nog steeds afgebeeld als historisch mannenfenomeen? We sluiten af met leestips.


‍Steun bij online intimidatie

‍Wetenschappers die op social media hun kennis delen met de buitenwereld, worden vaak beledigd of zelfs bedreigd. Vrouwelijke wetenschappers en wetenschappers van kleur zijn daarbij regelmatig het slachtoffer van seksistische en racistische reacties. Het kan zelfs de reden zijn dat vrouwelijke wetenschappers zich terugtrekken uit het publieke debat. Athena’s Angels vragen aandacht voor dit probleem, en geven tips over hoe je hiermee kunt omgaan.

 • ‍Online intimidatie een aanslag op sociale zekerheid van wetenschappers: In haar openbare rede stelt Ineke Sluiter online agressie jegens wetenschappers aan de orde. Vrouwen zijn daarvan op een speciale manier het doelwit. Wat kunnen we doen om hen te steunen? Lees de tekst van de diesoratie hier.
 • TrollBusters: Praktische tips tegen online misbruik - gericht op journalisten maar ook van toepassing op wetenschappers – zijn op deze website te vinden.
 • ‘Eerste hulp bij online haat’: Ook is er een stappenplan voor ‘eerste hulp bij online haat’ opgesteld, zie hier.
 • Reageren op online haat: Tot slot een hoofdstuk van Kemekenidou (2020) over hoe er het beste gereageerd kan worden op hate speech in een bundel over violence and trolling op social media, zie hier.

Debora Diniz:

Vrouwenrechten en vrouwenhaat in Brazilië

 • ‍Debora Diniz is een Braziliaanse sociale wetenschapper wier onderzoek zich richt op het leggen van verbanden tussen bioethiek, feminisme, mensenrechten en gezondheid. In de loop der jaren heeft ze heel veel onderscheidingen ontvangen. Niet alleen voor haar wetenschappelijke werk, zoals voor de publicatie van haar National Abortion Survey, maar ook voor haar documentaires. In 2020 werd ze geëerd met de Dan David Prize.

 • Een volledig overzicht van haar professionele carrière en onderscheidingen is hier te vinden (origineel in het Portugees, Engels via Google translate).
 • Een overzicht van haar wetenschappelijke publicaties is te vinden via deze link.

 • ‍Naar aanleiding van haar onderzoek naar vrouwelijke reproductieve rechten heeft zij allerlei bedreigingen ontvangen en moest daardoor haar land ontvluchten. Een verschrikkelijk, maar belangrijk verhaal. Lees hier een interview met haar. 
 • Oproep: De Angels roepen iedereen die begaan is met het lot van deze vrouwelijke wetenschapper en de belangrijke onderwerpen die zij aankaart op rond 8 maart op social media #dinizrules te delen met steeds een link naar haar interview en/of haar wetenschappelijke werk.

 

 • ‍Athena’s Angels ontvingen onlangs deze foto van een aantal vrouwelijke onderzoekers naar aanleiding van hun “strijd” tegen de mannenmuur in hun instituut. Steeds meer universiteiten realiseren zich dat het voor studenten en jonge onderzoekers belangrijk is om ook vrouwelijke rolmodellen zichtbaar te maken. Athena’s Angels hopen dan ook dat ‘de mannenmuur’ een uitstervend verschijnsel is. 

 

 

‍Om meer aandacht te vestigen op het belang van dit soort beeldvorming roepen we iedereen op om foto’s van “mannenmuren” – of juist mooie voorbeelden van een grotere diversiteit aan rolmodellen - in te sturen. Onze oproep kun je ook delen met collega’s elders, aan de hand van de volgende tekst en afbeelding:

 

‘Zijn ze er nog? De muren die over duizend jaar archeologen verbijsterd zullen doen staan? Help mee bij het identificeren van deze boeiende fossielen, zodat we er een bordje bij kunnen hangen: ‘dit was ook in 2020 een museumstuk’.’

 


‍Leestips

 • Celebrating girls and women in science: Ter viering van de Internationale Dag van Vrouwen en Meisjes in de Wetenschap 2021 (11 februari), heeft de redactie van Cell Press gratis toegang verleend tot een verzameling van uitzonderlijke wetenschapsprojecten geleid door vrouwen. Alle artikelen zijn de hele maand februari beschikbaar en kunnen hier worden gevonden. 
 • “Denken is verrukkelijk”: Lees de biografie van Margriet van Der Heijden over Tatiana Afanassjeva en Paul Ehrenfest, of begin met de recensie hier.
 • Mother Penalty: Lees dit artikel in Science over de Mother Penalty tijdens Covid epidemie.

Over deze nieuwsbrief

U ontvangt deze mail omdat u staat ingeschreven voor de Athena's Angels nieuwsbrief. Als u liever geen niewsbrieven meer ontvangt van Athena's Angels kunt u zich hier afmelden