Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

Newsletter Athena's Angels

Newsletter Athena's Angels

 Having trouble seeing the email? Click here to view it online

banner-mail.jpg

Nieuws van Athena's Angels | Read the newsletter in English below

 

 

Athena's Angels nieuwe stijl

Afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met het vertalen van onze website naar het Engels, om zo toegankelijker te zijn voor een breed publiek. Ook hebben we nagedacht over hoe we onze nieuwsbrief anders kunnen vormgeven. 

 

Vanaf nu brengen wij u maandelijks op de hoogte van het nieuws rondom vrouwen in de wetenschap. Dit nieuws kunt u tussentijds ook zelf in de gaten houden via onze website.

 

Bezoek onze vernieuwde website!

 

Ons netwerk uitbreiden

Wilt u het platform van Athena’s Angels onder de aandacht brengen bij uw collega’s of andere geïnteresseerden? Deel dan de volgende link:

https://athenasangels.nl/nl/athena-s-followers


Athena's News

De bijzonder hoogleraar verdwijnt (grotendeels) van de Erasmus Universiteit

Door het promoveren van bijzonder hoogleraren naar het gewoon hoogleraarschap haalt de Erasmus Universiteit – bijna – het ‘vrouwenquotum’…

 

Undoing Gender in Academia: Persoonlijke reflecties op regelingen voor gelijke kansen

Met haar persoonlijke reflectie beschrijft Täuber dat het hebben van een gelijke kansen programma binnen de universiteit, niet noodzakelijkerwijs leidt tot…

 

Hernoeming van de EASP life achievement award

Na de discussie over seksuele intimidatie binnen de sociale psychologie en het gerapporteerde wangedrag van Henri Tajfel, zoals ook benadrukt door…

 

Gender discriminatie in de wetenschap

New York Times Magazine publiceerde een artikel over de gender discriminatie rechtszaken tegen het Salk Institute for Biological Research. Het artikel…

 


approved.jpg

Angels Approved

 

 

1.jpg

Getroffen maatregelen in de VS tegen seksuele intimidatie

In navolging op de #MeToo beweging tegen seksuele intimidatie zijn een aantal veelbelovende…

 

2.jpg

Borstvoeding ruimte en tijd

 

Volgens de Nederlandse wet (Arbeidstijdenwet, Voedingsrecht, Artikel 4.8, zie hier), hebben vrouwen…


Athena's Wisdom

Het verklaren van backlash tegen vrouwelijke 
professoren

 

Vrouwelijke professoren in domeinen met een hoge status (bijv. economie, computerwetenschappen) blijken meer terugslag te ervaren dan vrouwelijke professoren in domeinen met een lagere status (bijv. filosofie, geschiedenis) en dit is nog erger voor vrouwen…

5.jpg

Meta-onderzoek: Genderongelijkheid tussen auteurs die evenveel bijdragen

 

Een meta-analyse naar gedeeld auteurschap – wanneer twee of meer auteurs evenveel bijdragen aan een gepubliceerd werk – heeft genderongelijkheid onder auteurs die van geslacht verschillen onthuld. Bij gemengde geslachtscombinaties, verschijnen mannelijke…

6.jpg

Seksuele intimidatie en gedragsnormen binnen de sociale psychologie

 

Young en Hegarty (2019) bespreken de lang gevestigde aanwezigheid van seksuele intimidatie in de psychologie in drie contexten; als een experimentele techniek, een onderwerp van psychologische kennis en het gedrag van psychologen.

3.jpg

Gender stereotypes zijn veranderd

 

Een vergelijking van gender stereotypes die in de loop der jaren door Amerikaanse burgers worden gehouden, toont aanzienlijke verschuivingen in hoe mannen en vrouwen worden waargenomen. Het meest opvallende verschil komt naar voren in de perceptie van de intelligentie van mannen en vrouwen… 

4.jpg

banner-mail.jpg

News from Athena's Angels | Lees de nieuwsbrief bovenaan in het Nederlands

Athena's Angels new style

The past few months we have been busy with translating our website into English, to be more accessible to a wide audience. We have also thought about how we can format our newsletter differently. 

 

From now one we will inform you of news around women in science on a monthly basis. Of course you can also keep track of this news at all times via our website. 

 

Visit our renewed website!

 

Extend our network

Do you want to bring the platform of Athena’s Angels to the attention of your colleagues or other interested parties? Then share the following link: 

https://athenasangels.nl/en/athena-s-followers


Athena's News

The endowed professor will (largely) disappear from Erasmus University

By promoting endowed professors to full professorship, Erasmus University – almost – achieves the quota of 20 percent female professors. Read the…

 

Undoing gender in academia: Personal reflections on equal opportunity schemes

With her personal reflection Täuber describes that having an equal opportunity program not necessarily leads to being an equal opportunity employer…

 

Renaming of the EASP life achievement award

Following the discussions about sexual harassment within social psychology and the reported misconduct of Henri Tajfel, as also highlighted by Young and…

 

Gender discrimination in science

 The New York Times Magazine published an article about the gender-discrimination lawsuits against the Salk Institute for Biological Research…


approved.jpg

Angels Approved

 

1.jpg

 Measures taken in the US against sexual harassment

 Following the #MeToo movement against sexual harassment some promising measures have been taken…

 

2.jpg

Breastfeeding space and time

 

According to Dutch law (Arbeidstijdenwet, Voedingsrecht, article 4.8, see here), during the first…

 


Athena's Wisdom

 

Unpacking backlash against female professors

 

Female professors in high status domains (e.g. economi

cs, compute science) appear to experience more backlash than female professors in lower status domains (e.g. philosophy, history) and this is even worse for women without a “chili pepper rating” from…

5.jpg

Meta-Research: Gender inequalities among authors who contributed equally

 

A meta analysis into shared authorship – when two or more authors contribute equally to a published work – has revealed gender inequality among authors differing in gender. In case of mixed gender combinations, male authors more often appear in the first…

6.jpg

Sexual harassment and norms of conduct in social psychology

 

Young and Hegarty (2019) address the longstanding presence of sexual harassment in psychology in three contexts; as an experimental technique, an object of psychological knowledge, and a behavior engaged in by psychologists.

3.jpg

Gender stereotypes have changed

 

A comparison of gender stereotypes held by US citizens across the years, shows significant shifts in how men and women are perceived. The most striking difference emerges in perceptions of the intelligence of men and women. In 1946 about three quarters of the respondents believed that men and women are unequal in…

4.jpg

 

About this newsletter

You recieve this email. because your are subscribed tot the Athena's Angels newsletter. If you prefer not to recieve newsletters form Athena's Angels, you can unsubscribe here.